Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt
Som betegnelse for Combikøl Aps anvendes efterfølgende betegnelsen “Sælger”.
Hvor intet andet er skriftligt accepteret af Sælger, gælder nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser, dog under forbehold for sædvanlige force majeure
– forhold udenfor Sælgers kontrol – herunder strejke- og lockout-klausuler. Data i tilbud, brochurer og tegninger er kun vejledende og uden forbindende for sælger, medmindre skriftlig bekræftelse heraf foreligger fra Sælger.

2. Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med Sælgers tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om Sælgers salg og levering af serviceydelser og produkter til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Sælger, udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

3. Priser
Alle priser er ekskl. moms, medmindre andet udtrykkeligt er anført. Hvor intet er anført, omfatter prisen levering på den af køber anviste adresse.
Kørsel: Kørsel i Sælgers egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser afregnes iht. vogntillæg og km sats iht. de satser der til enhver tid fastsættes af staten.
Udgifter: Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser afregnes til kunden til kostpris, samt et håndteringstillæg.

3. Tilbudets gyldighed
Tilbudet er gyldigt i 30 dage fra tilbudets datering, medmindre andet er anført.
Tilbudet er afgivet under forudsætning af, at køber kan kreditforsikres på normale vilkår.

4. Leveringstid
Det i tilbudet anførte leveringstidspunkt, er tidspunktet for udstyrets ankomst, til den af køber anviste adresse. Sælger er ikke forpligtet, til at erstatte nogen form for tab, som følge af overskreden leveringstid.

5. Levering
Leveringen anses for sket, når udstyret er afleveret på den af køber anviste adresse.

6. Leverancens omfang
Leverancen omfatter det i tilbudet, på ordren eller fakturaen beskrevne materiel.
Det leverede er beskrevet i tilbudet, på ordren eller fakturaen samt i de udleverede brochurer og tegninger. Sælger har intet ansvar for, hvorvidt det leverede opfylder købers behov, medmindre dette særskilt er aftalt.

7. Betalinger
Såfremt betalingen sker senere end på det i tilbudet, på ordren eller på fakturaen anførte forfaldtidspunkt vil sagen overgår til Købmandstandens Inkasso Service A/S. www.kis.dk. Rente og opkrævningsgebyr jfr. Købmandstandens Inkasse Service.

8. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det leverede forbliver hos Sælger, indtil den fulde betaling for leverancen er betalt, med tillæg af eventuelt påløbne renter.

9. Reklamation
Reklamation skal ske straks og skal være Sælger i hænde senest 8 dage efter varens modtagelse. Reklamationen skal være skriftlig og tydeligt angive, hvilke mangler der påberåbes, hvilken faktura varen er leveret på eller med angivelse af varenummer og serienummer.
Såfremt køber senere vil påberåbe sig efterfølgende opståede mangler, skal reklamation her ligeledes ske straks og være Sælger i hænde senest 8 dage efter manglens konstatering. Reklamationen skal være skriftlig og tydeligt angive, hvilke mangler der påberåbes og tillige indeholde oplysning om fakturanummer samt vare- og serienummer.
Såfremt ovennævnte reklamationsfrist og rutine ikke overholdes, bortfalder sælgers garantiforpligtelse.

10. Mangler og afhjælpning i garantiperioden
I et år efter leveringen afholder Sælger udgifter til udbedring af materiale eller fabrikationsfejl, såfremt køber har reklameret i tide. For brugt udstyr ydes ingen garanti, med mindre andet er skriftligt aftalt. Garantien dækker ombytning af defekte dele behæftet med fabrikationsfejl. Arbejdsløn til udskiftning af dele er ikke inkluderet i garantien.
På anlæg, hvor der er indgået serviceaftale og udført mindst eet årligt serviceeftersyn (for anlæg installeret i EDB serverrum og andre vitale installationssteder dog minimum 2 årlige eftersyn) ydes 3 års garanti, såfremt serviceaftalen er tegnet samtidigt med installation og at serviceeftersyn er udført af autoriseret kølefirma.
Garantien dækker ikke almindelig slitage og bortfalder, såfremt tredjemand uden Sælgers tilladelse gør indgreb i leveret udstyr. Bortset fra pligten til at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl har Sælger intet ansvar for købers tab som følge af sådanne fejl og mangler. Sælger hæfter således aldrig for driftstab eller andet indirekte tab.
Konstateres materiale- eller fabrikationsfejl ved en del af anlægget, indebærer dette ikke en forlængelse af garantiperioden for hele anlægget. Garantileverancer sker franko i Danmark.
Ved reklamation skal der på forlangende udfyldes reklamationsskema med oplysning om modelbetegnelse, serienummer, fakturadato og nummer på købet, installationsdato hos kunde dokumenteret med kopi af faktura, kundens adresse, installationsadresse og ved udvidet garanti tillige dokumentation for udført serviceeftersyn.
Ved berettigede mangelreklamationer kan Sælger efter eget valg foretage udbedring eller omlevering eller tilbyde køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber er ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning af nogen art, såfremt Sælger inden rimelig tid afhjælper eller tilbyder afslag i prisen.
Erstatning for mangler kan aldrig overstige den enkelte vares fakturapris.

11. Ansvar
Sælger er kun ansvarlig for personskader og skade på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Sælger. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller tredjemand.
Force Majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Sælger ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Som force majeure anses forhold som er uden for virksomhedens kontrol og som virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

12. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem Combikøl og kunden skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.